Etický kodex

ETICKÝ KODEX PROFESNÍCH ÚČETNÍCH

1. Etický kodex stanoví etické požadavky na osobu a výkon profese profesního účetního a jeho spolupracovníků.

2. Kodex vychází ze zásady, že pokud není konkrétně stanoveno určité omezení, platí cíle a základní principy pro všechny profesní účetní stejně, ať jde o profesní účetní provozující veřejnou praxi nebo o profesní účetní v zaměstnaneckém poměru.

3. Účetní profese se vyznačuje určitými charakteristickými znaky, a to:
 • zvládnutím konkrétních intelektuálních dovedností získaných odbornou přípravou a vzděláním
 • dodržováním etického kodexu,
 • přijetím povinnosti celospolečenského charakteru (obvykle s tím, že společnost zajistí profesi restrikce na používání titulu nebo udělování osvědčení).
4. Povinnosti profesních účetních vůči vlastní profesi a vůči celé společnosti mohou v některých případech být zdánlivě v rozporu s bezprostředními vlastními zájmy, popř. s povinností loajality k zaměstnavateli.

5. Cíle i základní principy níže uvedené mají všeobecnou povahu a nejsou určeny k řešení etických problémů jednotlivých profesních účetních v konkrétních případech.

Nicméně kodex je určitým vodítkem k praktickému uplatňování cílů a základních principů s přihlédnutím k počtu typických situací vznikajících při poskytování služeb profesními účetními.

VEŘEJNÝ ZÁJEM

6. Význačným znakem profese je převzetí odpovědnosti vůči veřejnosti. V případě účetní profese tvoří veřejnost klienti, státní orgány, zaměstnavatelé, zaměstnanci, banky, investoři a veškeré další subjekty, které se s důvěrou v objektivitu a bezúhonnost profesních účetních spoléhají, že obchodní vztahy budou nadále fungovat očekávaným způsobem. Tato důvěra vkládá na profesní účetní odpovědnost z hlediska veřejného zájmu.

7. Odpovědnost profesního účetního neznamená pouze povinnost plnit určité potřeby daného jednotlivého klienta nebo zaměstnavatele. Profesní standardy jsou do značné míry determinovány právě veřejným zájmem – např.:
 • profesní účetní pomáhají zachovat integritu a efektivnost účetních výkazů předkládaných finančním institucím (jako součást podkladů pro udělení úvěru) a akcionářům (k získání kapitálu)
 • finanční manažeři zastávají ve společnostech různé funkce v oblasti finančního řízení a přispívají k efektivnímu využívání zdrojů dané společnosti,
 • interní auditoři poskytují ujištění o spolehlivosti vnitřního kontrolního systému, čímž posilují věrohodnost externích finančních informací
 • daňoví poradci pomáhají vytvářet důvěru v efektivnost daňového systému a jeho spravedlivé uplatňování,
 • poradci pro řízení svou odpovědnost vůči veřejnosti naplňují tím, že hájí zdravý způsob rozhodování.
8. Profesní účetní hrají v celospolečenském kontextu důležitou roli: investoři, věřitelé, zaměstnavatelé a ostatní obchodní a podnikatelské subjekty a stejně tak i státní orgány a celá společnost se spoléhají, že profesní účetní zajistí věrohodné finanční účetnictví a výkaznictví, efektivní finanční řízení a kvalifikované poradenství k celému spektru obchodních a daňových záležitostí. Postoj a chování profesních účetních při poskytování takových služeb má dopad na hospodářskou prosperitu.

9. Profesní účetní si toto výhodné postavení mohou udržet pouze tím, že budou veřejnosti nadále poskytovat své specifické služby na takové úrovni, že důvěra veřejnosti bude vnímána jako zcela opodstatněná. Všude ve světě je v nejlepším zájmu profese účetních, aby uživatelé služeb poskytovaných profesními účetními byli ujištěni, že tyto služby jsou poskytovány na nejvyšší kvalitativní úrovni a v souladu s etickými požadavky, jejichž cílem je takovou úroveň zajišťovat.

CÍLE

10. Kodex stanoví, že cílem profesních účetních je pracovat podle co nejvyšších měřítek profesionality, dosahovat co nejvyšších hodnot výkonnosti a celkově plnit již zmíněné požadavky veřejného zájmu. Tyto cíle vyžadují plnění čtyř základních potřeb:
 • věrohodnost existuje celospolečenská potřeba zajistit věrohodnost informací a věrohodnost informačních systémů,
 • profesionalita je zapotřebí odborníků, které mohou klienti, zaměstnavatelé a jiní uživatelé služeb jednoznačně identifikovat jako profesionály v oboru účetnictví
 • kvalita služeb jde o jistotu, že všechny služby profesních účetních jsou poskytovány v souladu s právními předpisy, technickými a profesními standardy
 • důvěra, uživatelé služeb profesních účetních musí mít všechny důvody věřit, že existuje rámec profesní etiky, kterým se profesní účetní při poskytování svých služeb řídí.
ZÁKLADNÍ PRINCIPY

11. K dosahování cílů podle bodu 10) je nutné, aby profesní účetní plnili řadu předpokladů či základních principů. Jde o tyto základní principy:
 • bezúhonnost, profesní účetní musí při poskytování odborných služeb* jednat poctivě a čestně,
 • objektivita, profesní účetní nesmí dopustit, aby nad objektivitou převážily předsudky, zaujatost, střet zájmů nebo vliv jiných osob,
 • odborná způsobilost a řádná péče, profesní účetní musí odborné služby poskytovat s řádnou péčí, odbornou způsobilostí a náležitou pílí a je povinen své odborné znalosti a dovednosti neustále udržovat na úrovni potřebné k tomu, aby klientovi nebo zaměstnavateli mohl poskytovat vysoce kvalifikované odborné služby s uplatněním nejnovějších poznatků v účetní praxi, legislativě a technice,
 • respektování důvěrného charakteru informací, profesní účetní musí zachovávat mlčenlivost o informacích získaných při poskytování odborných služeb a žádné takové informace nesmí použít ani nikomu sdělit, jestliže k tomu nemá náležité konkrétní oprávnění nebo jestliže mu povinnost nevzniká podle právních předpisů nebo profesních standardů,
 • profesní jednání, profesní účetní musí ve svém jednání dbát na dobré jméno své profese a musí se vyvarovat všeho, co by ji mohlo diskreditovat,
 • – technické standardy, profesní účetní poskytují odborné služby podle platných technických a profesních standardů. Profesní účetní mají povinnost provádět pokyny klienta nebo zaměstnavatele s řádnou péčí a s odbornými předpoklady, pokud tyto pokyny jsou v souladu s požadavkem bezúhonnosti a objektivity a – v případě profesních účetních provozujících veřejnou praxi – také s požadavkem nezávislosti (viz. článek 8 tohoto kodexu). Kromě toho musí jejich činnost být v souladu s technickými a profesními standardy, které vyhlásily:
 • – IFAC (např. Mezinárodní vzdělávací standardy),
 • – Výbor pro Mezinárodní účetní standardy,
 • – stát, regulační orgán (MF) a Komora.